Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

bài tập hợp ngữ


1.nhập tên và in ngược tên
.model small
.stack 64 
.data 
  msg db 10,13, "moi ban nhap ho ten:$" 
  msg1 db 10,13, "ho ten ban la :$"
.code 
begin:
 mov ax,@data
 mov ds,ax
 mov ah,09h
 lea dx,msg
 int 21h 
 xor cx,cx
 nhap:
 mov ah,01h
 int 21h 
 cmp al,0dh

 jz inra
 push ax;
 inc cx     
 jmp nhap
 inra:
     mov ah,09h  
    lea dx,msg1
    int 21h
 innua:
   mov ah,02h
   pop dx
   int 21h
   loop innua 
   mov ah,4ch
   int 21h
 end begin  
2.in hoa kí tự

.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA                 
tbao1 DB 10,13, 'nhap ki tu thuong:$'  
tbao2 DB 10,13,'ki tu duoc in hoa  :'  

hoa DB ?,'$' 

.CODE
begin:
MOV AX,@DATA ;'bat buoc '   
MOV DS,AX

LEA DX,tbao1 ;'goi tbao 1'
MOV AH,09h 
INT 21H 

MOV AH,01h  ;'doc 1 ki tu nhap tu ban phim'
INT 21H
SUB AL,20h;'hoac 32'in hoa
MOV hoa,AL  ;'ga'n al cho hoa ' 

LEA DX, tbao2  ;'goi tbao 2'
MOV AH,09h        
INT 21H          MOV AH,4CH   ;ve dos'
INT 21H
END begin
3.nhập chuỗi kí tự xuấtt chuỗi đó ra

.model small
.stack 64                      
.data 
      nhap db "moi ban input:$"
      bao db 10,13,"chuoi vua nhap:$"
      chuoi db 30 dup('$')  
.code 
begin:
      mov ax,@data
      mov ds,ax
      lea dx,nhap  ;'goi nhap'
      mov ah,09h
      int 21h
      mov cx,30    ;'lap 30 lan'
      mov si,0 ;'gan ofs cho si'
lap:
     mov ah,01h    ;'luu vao al'
     int 21h
     mov chuoi[si],al
     inc si           ;luu vao si'
     cmp al,0dh       ;'neu nhap enter thi ket thuc'
 loopne lap
     mov ah,09h
     lea dx,bao       ;'goi baola chuoi vua nhap'
     int 21h
     mov ah,09h
     lea dx,chuoi
     int 21h
     mov ah,4ch      ;'ve dos'
     int 21h
end begin       
4.nhập chuỗi kết thúc bằng phím enter  

.model small
.stack 64                      
.data 
      nhap db "moi ban input:$"
      bao db 10,13,"chuoi vua nhap:$"
      chuoi db 30 dup('$')  
.code 
begin:
      mov ax,@data
      mov ds,ax
      lea dx,nhap  ;'goi nhap'
      mov ah,09h
      int 21h
      mov cx,30    ;'lap 30 lan'
      mov si,0 ;'gan ofs cho si'
lap:
     mov ah,01h    ;'luu vao al'
     int 21h
     mov chuoi[si],al
     inc si           ;luu vao si'
     cmp al,0dh       ;'neu nhap enter thi ket thuc'
 loopne lap
     mov ah,09h
     lea dx,bao       ;'goi baola chuoi vua nhap'
     int 21h
     mov ah,09h
     lea dx,chuoi
     int 21h
     mov ah,4ch      ;'ve dos'
     int 21h
end begin         

  
 
 

Những ứng dụng java hay cho điện thoại


 chu
Bạn download phần mềm này tại đây.

Mobipocket Reader
ện, ebook có định dạng .PRC trên điện thoại
Bạn download phần mềm này tại đây.


Anyview 4.0
PBạn download phần mềm này tại đây.

DocViewer
PhBạn download phần mềm này tại đây.

MobilePDF 1.0
Phần mềm giúp bạn đọc các files .PDF trên Bạn download phần mềm này tại đây.

Lưu ý: Những phần mềm trên chỉ sử dụng tốt đối với điện thoại có hỗ trợ Java và có bàn phím cứng.

Làm thế nào để hiển thị hoặc ẩn tất cả các tập tin, thư mục trong Win7


Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị hoặc ẩn tất cả các tập tin, thư mục trong Win7.
Tập tin bình thường và ẩn
Tập tin hệ thống
2. Để hiển thị tất cả tập tin, thư mục
A) Chọn Show hidden files, folders, and drives
B) Chọn nút Apply
3. Để ẩn tất cả tập tin, thư mục
A) Chọn Don't show hidden files, folders, or drives.
B) Chọn nút Apply
4. Để hiển thị các tập tin hệ thống
Ví dụ: files desktop.ini
A) Như bước 2
B) Không chọn Hide protected operating system files
C) Chọn YES để xác nhận
D) Đến bước 6
5. Để ẩn các tập tin hệ thống
A) Như bước 3
B) Chọn Hide protected operating system files
6. Chọn OK như hình trên.

BÀI TẬP PASCAL


1.NHẬP MẢNG VÀ XUẤT MẢNG N PHẦN T
program p ;
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
     n,i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap n='); readln(n);
 write('nhap cac phan tu cua mang,moi phan tu tren mot dong');
 for i:=1 to n do
   begin
    write('a[',i:2,']=') ;

    readln(a[i]);
    end;
    for i:=1 to n do writeln('a[',i:2,']=',a[i]:0:2);
     readln;
end.

2.LẬP MẢNG B TỪ MẢNG A BẰNG CÁCH ĐỔI CHỔ 2 PHẦN TỬ


program p100207;{lap mang b tu mang a bang cach doi cho hai phan tu }
uses crt;
var a,b:array[1..100] of real;
    n,p,q,i:integer;
begin
 write('nhap kich thuot cua mang a :n=');
 readln(n);
 writeln('nhap cac phan tu cua mang tren mot dong:');
 for i:=1 to n do read(a[i]);   readln;
 write('nhap hai vi tri p,q<=n:');
 readln(p,q);
 for i:= 1 to n do b[i]:=a[i];
                   b[p]:=a[q];
                   b[q]:=a[p];
 writeln('mang b lap ra tu mang a bang cach doi hai phan tu thu',p,'va thu',q,':');
 for i:=1 to n do write(b[i]:7:1);
 readln
 end.

3.TÌM UCLN
program p100117;{tim uscln cua hai so nhap tu ban phim}
uses crt;
var m,n:integer;
function us(a,b:integer):integer;
begin
while a<>b do
   if a>b then a:=a-b else if b>a then b:=b-a;
   us:=a;
end;
begin
clrscr;
write('nhap hai so nguyen duong m,n:');
readln(m,n);
write(us(m,n));
readln;
end.

3.LẬP MẢNG B TỪ MẢNG A BẰNNG CÁCH LOẠI BỎ PHẦN TỬ MẢNG A

program p100205;{lap mang b tu mang a bang cach loai bo phan tu mang a}
uses crt;
var a,b:array [1..100] of real;
   n,p,i:integer;
begin
write('nhap kich thuot cua mang a: n=');   readln(n);
writeln('nhap cac phan tu cua nang a tren mot dong:');
for i:=1 to n do read(a[i]);readln;
write('nhap so p<=n:');readln(p);
if i<P then b[i]:=a[i] else b[i]:=a[i+1];
write('mang b lap tu mang a bang cach loai bo phan tu mang thu',p,':');
for i:=1 to n-1 do write(b[i]:8:2);readln;
end.

4.LẬP MẢNG B TỪ MẢNG A BẰNG CÁCH CHÈN THÊM MỘT SỐ A

program p100206;{lap mang b tu mang a bang cach chen them mot so a}
uses crt;
var a,b:array[1..100] of real;
    n,i,p:integer;
    ap:real;
begin
write('nhap kich thuot mang a:n=');readln(n);
writeln('nhap cac phan tu mang a tren mot dong:');
for i:=1 to n  do read(a[i]);readln;
write('nhap so a:');readln(ap);
write('nhap  so p<=n:'); readln(p);
for i:=1 to n+1 do
    if i<p then b[i]:=a[i]
                else if i>p then b[i]:=a[i-1] else b[i]:=ap;
writeln('mang b lap tu mang a bang cach chen a vao vi tri ',p,':');
for i:=1 to n do write(b[i]:8:2);
readln;
end.
4.IN RA BẢNG CỬU CHƯƠNG
program  bang_cuu_chuong;
uses     crt;
var      i, j: byte;
begin
clrscr;
 write('      BANG CUU CHUONG     ');
 for i:=1 to 10 do
 for j:=1 to 10 do
 write(i, '* ' ,  j   ,'  =   ',  i  *  j);
 readln
end.

5.KIỂM TRA TAM GIÁC VUÔNG 

PROGRAM PITAGO;
USES CRT;
VAR A, B, C : INTEGER;
    A2, B2, C2 : LONGINT;
BEGIN
CLRSCR;
WRITE('A, B, C  ');
READLN(A, B, C);
A2:=A;
B2:=B ;
 C2:=C;
 A2:= A2*A;
 B2:= B2*B ;
 C2 :=C2*C;
IF (A2= B2+ C2) OR (B2=A2+C2) OR (C2=A2+B2) THEN WRITELN (' BA SO DA NHAP LA BO BA SO PITAGO')
ELSE WRITELN(' BA SO DA NHAP KHONG PHAI LA BO BA SO PITAGO');
READLN
END.


 6.DANH SÁCH MÓC NỐI KIỂU CON TRỎ(đếm nút và xắp xếp)

type listlink = ^contro  ;
      contro = record
       info:integer  ;
       link:listlink;
       end;
 var a:array[1..100] of integer;
function   demnut(l:listlink):word;
 var p:listlink;  dem:word;
   begin
     p:=l;
     dem:=0;
     while p<>nil do
     begin
           dem:=dem+1;
           p:=p^.link;
    end;
  end;
procedure sapxep(l:listlink);
var  i,j,t :listlink;
begin
   if l<>nil then
     i:=l;
      while (i^.link <> nil) do
            begin
             j:=i^.link;
               while j<>nil do
                  begin
                   if  i^.info > j^.info then
                   begin
                   t:=i^.info ;
                   i^.info:=j^.info;
                   i^.info:=t;
                   end
                   ;j:=j^.link;
                   end;
              i^.link;
              end;
           end;
begin
 writeln('nhap so phan tu cua mang n:=');
 readln(n);
 dnut(l);
 sapxep(l);
end.

7.giải phương trình bậc hai

program Giai_PTB2;
uses crt;
var a, b, c : real;
    d, x1, x2 : real;
begin
clrscr;
writeln(' a, b, c=');
readln(a, b, c);
d:= b*b-4*a*c;
if d<0 then write (' phuong trinh vo nghiem')
   else
   begin
   x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
   x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
   writeln(' x1 =', x1:8:3,      'x2 =',x2:8:3);
   end;
   readln
end.

8.bài tập hoán vị

var try:integer;
const max=100;
var a:array[0..100] of integer;
 n:integer;
 procedure try(n:integer):integer;
 var i,j,tg:integer;
      kt:boolean;
 begin
 kt:=true;
   for i:=1 to n do
        begin
         a[i]:=i;
         write(a[i],' ');
         end;
         writeln;
         while kt do
         begin
         kt:=false;
         for i:=1 to n do
           if a[i]<a[i+1] then kt:=true;
           if kt then
           begin
           i:=n-1;
           while (a[j]<a[i])and(j>=1) do
           begin
              dec(i);
              j:=n ;
              end;
              while (a[j]<a[i])and(j<=1)do
              begin
               dec(j);
               tg:=a[i];
               a[i]:=a[j];
               a[j]:=tg;
               inc(i);
               j:=n;
               end;
               while i<j do
                 begin
               tg:=a[i];
               a[i]:=a[j];
               a[j]:=tg ;
               i:=i+1;
               j:=j-1;
               end;
               for i:=1 to n do
                 write(a[i],'');
                 writeln;
                 end;
                 end;
                 end;
                 begin
                writeln('hoan vi cua so:=',try);
                readln  ;
                 end.

9.in ngược xâu

var s,s1:string;
procedure innguoc(s:string);
Begin
if(length(s)>0) then
   begin
     write(copy(s,length(s),1));
     delete(s,length(s),1);
     innguoc(s);
   end;
End;
Begin
write('Nhap xau: ');readln(s);
innguoc(s);
readln;
End.

10.tính n^x

VAR N,X:INTEGER;
  FUNCTION   F(N,X:INTEGER):INTEGER;
  BEGIN
     IF X=1 THEN F:=N
      ELSE
        F:=(F(N,X-1)) * N
   END;
 BEGIN

        WRITELN('NHAP N:= ');READLN(N);
        WRITELN('NHAP X = ');READLN(X);
        WRITELN(' KET QUA LA:',F(N,X));
        READLN;
  END.

11.dựng cây nhị phân ,duyệt cây,đếm nút lá,cây nhị phân giảm dần

program cau_1;
uses crt;
type Btree=^cell;
     cell=record
            data:integer;
            left,right:btree;
     end;

var T, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12: BTree;

procedure DungCayNhiPhan(L, R: BTree;x: Integer;var T:Btree);
var p: Btree;
Begin
       new(p);
       p^.data:=x;
       p^.right:=R;
       p^.left:=L;
       T:=p;
End;
Procedure DuyetCay(T: BTree);
Begin
     if T <> nil then
     Begin
          Duyetcay(T^.Left);
          write(T^.Data, ' ');
          Duyetcay(T^.Right);
    End;
End;
Function nutla(T:Btree):word;
Begin
         if T=nil then nutla:=0
         else if (T^.right = nil) and (T^.left = nil) then
                 nutla:= 1
              else
                nutla:= nutla(T^.left) + nutla(T^.right) +1;
end;
procedure TranverInOrder(T:Btree);
begin
     if T <> nil then
     begin
          TranverInOrder(T^.right);
          write(T^.Data,' ');
          TranverInOrder(T^.left);
     end;
end;

    {Chuong trinh chinh}
BEGIN
     clrscr;
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 10, p1);
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 24, p2);
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 30, p3);
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 50, p4);
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 60, p5);
     dungcayNhiPhan(nil, nil, 70, p6);
     dungcayNhiPhan(p1, p2, 20, p7);
     dungcayNhiPhan(p3, nil, 40, p8);
     dungcayNhiPhan(p4, p5, 55, p9);
     dungcayNhiPhan(p6, nil, 75, p10);
     dungcayNhiPhan(p7, p8, 25, p11);
     dungcayNhiPhan(p9, p10, 65, p12);
     dungcayNhiPhan(p11, p12, 45, T);
     writeln;
     write('Cay can dung la: ');
     Duyetcay(T);
     writeln;
     writeln;
     writeln('So nut tren cay la: ',CountNode(t));
     writeln;
     write('cay theo thu tu giam dan la: ');
     TranverInOrder(T);
     writeln;
     readln;
End.

 12.tìm ước chung lớn nhất

program timucln;
var a, b :integer;
function ucln(a,b:integer):integer;
var r :word ;
  begin
    r:=a mod b;
    while r <> 0 do
               begin
                   a:=b;
                   b:=r ;
                   r:=a mod b;
              end;
    ucln:=b;
   end;
begin
  writeln('nhap a,b= ');
  readln(a,b);
  writeln('uoc chung lon nhat la :=',ucln(a,b));
  readln;
 end.

13.tính tổng

var n:integer;
 function tong(n:integer):integer;
 begin
  if n=1 then tong:=1
  else
    tong:=tong(n-1)+2*n;
 end;
begin
 writeln('nhap :=',) ;readln(n);
 writeln('tong tren la :',tong(n));
 readln;
 end.

13.sau bao nhiêu năm thì tuổi cha gấp đôi tuổi con

program tuoi;
uses crt;
var tcha, tcon, dem :integer;
begin
clrscr;
write('hay nhap tuoi cha va tuoi con  vao:=   ');
readln(tcha, tcon);
dem:=1;
while (tcha div tcon) <> 2  do
   begin
    dem:=dem+1;
    tcha:= tcha+dem;
    tcon:=tcon+dem;
   end;
writeln('sau ',dem, ' nam thi tuoi cha gap doi tuoi con');
readln
end.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Folder Lock 7.1.0 bảo vệ an toàn các thư mục và tập tin quan trọng của bạnFolder Lock sử dụng thuật toán mã hóa AES256-bit tiêu chuẩn quân đội Mỹ để bảo vệ các dữ liệu có giá trị của bạn. Mã hóa là on-the-fly và giải mã tự động, tức là nội dung được tải trong bộ nhớ thay vì ổ cứng. Điều này có nghĩa là không thể khôi phục dữ liệu của bạn mà không cần mật khẩu đúng. Folder Lock cung cấp cách nhanh nhất để mã hóa và bảo vệ các tập tin và thư mục. Bạn có thể chọn để mã hóa các tập tin quan trọng khỏi các chuyên gia công nghệ hoặc khóa các tập tin, hình ảnh và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi những người dùng thông thường. Locking, encryption, shredding, stealth mode, hack attempt monitoring, portability, plug & play support, history cleaning, hơn 20 tính năng đáp ứng nhu cầu này, đặc biệt cho những người muốn riêng tư và bảo mật.
Với Folder Lock, các dữ liệu nằm trong Locker sẽ được bảo đảm an toàn. Chương trình cũng hỗ trợ chế độ nhiều người dùng tạo sự dễ dàng cho cả gia đình hay đồng nghiệp của bạn sử dụng máy tính của bạn để lưu trữ trong ngăn khóa riêng của họ với các mật khẩu của chính họ. Không bao giờ còn phải lo lắng về việc mất dữ liệu, trộm cắp hoặc vi phạm quyền riêng tư. Nếu bạn chia sẻ máy tính của bạn với những người dùng khác hoặc sợ hãi hacker và kẻ trộm có thể ăn cắp dữ liệu của bạn, hãy cho Folder Lock một cơ hội!
Folder Lock tương thích trên tất cả các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008, Windows Server 2003 và Windows 2000. Sự bảo vệ là tương thích đa nền tảng và PC độc lập. Folder Lock cung cấp các tính năng tuyệt vời và không thỏa hiệp về bảo mật dữ liệu cho tất cả các phiên bản của Windows.
Tính Năng và lợi ích
 • Mã hóa AES 256-bit on-the-fly (tiêu chuẩn quân sự) để bảo vệ tập tin.
 • File Lock, Folder Lock, Drive Lock, File Encryption và Folder Encryption. Tất cả trong một gói hoàn chỉnh.
 • Full Portability. Mật khẩu bảo vệ USB Drives, khóa CD, DVD với mật khẩu và chia sẻ với bạn bè tin cậy.
 • Sao lưu hoặc di chuyển các Locker một cách tùy ý (chỉ thực hiện được bằng chính Folder Lock).
 • Undeletable Locker (trên máy tính, nơi Folder Lock được cài đặt). Để xóa, bạn cần đăng nhập vào Folder Lock.
 • Chia tập tin tự động khi dữ liệu được mã hóa. Chọn tùy chọn này để bảo mật dữ liệu đầy đủ.
 • Tính năng Stealth Mode có thể ẩn tất cả các dấu vết của Folder Lock được cài đặt trên máy tính của bạn.
 • Windows History Cleaning loại bỏ lịch sử gần đây của hoạt động máy tính một cách tự động khi Locker tắt.
 • Tùy chọn Hack Attempt Monitoring có thể giám sát những nỗ lực fake mật khẩu và có thể tắt máy tính tự động.
 • Mã hoá nhanh nhất! Dữ liệu đã được mã hóa chỉ giải mã sau đó trong bộ nhớ, ngăn chặn việc phục hồi dữ liệu và chế biến chậm.
 • Hoàn toàn bảo mật! Cho dù những lo ngại của bạn có liên quan đến sự riêng tư, các dữ liệu bị đánh cắp, mất mát hay rò rỉ dữ liệu hoặc bị virus tấn công, đơn giản bạn chỉ cầnFolder Lock!

Changes in Folder Lock 7.0 (September, 17th 2011)
 • Folder Lock 7 comes with a newer, better and bigger interface.
 • Folder Lock is now a 7-in-1 data security application that lets you Encrypt Files, Backup Online, Protect USB / CD, Lock Files, Make Wallets, Shred Files and Clean History.
 • Additional features include Stealth Mode, Hack Security, Application Level Password Security and Automatic Protection.

Changes in Folder Lock 7.0.1 (September, 23th 2011)
 • The setup file and installed application size is reduced.
 • This update also fixes minor glitches and bugs reported by our users and implements faster response time on click on buttons and tabs.
 • Some improvements were also made in memory and resource management.

Changes in Folder Lock 7.0.2 (October, 7th 2011)
 • Fixes minor glitches including fixing Make Wallet and File Shredding modules.
 • Improves the application memory management and processing.
 • Many other new enhancements and bug fixes.

Changes in Folder Lock 7.0.3 (November, 16th 2011)
 • enhanced application interface overhaul which keeps ease of use as paramount to user experience including minor obstructive glitches, fixes with inter-application compatibility.

Changes in Folder Lock 7.0.5 (December, 12th 2011)
 • Increased functionality including Drag & Drop for Lock Files.
 • Individual items can be Locked and Unlocked in Lock Files.
 • Users also have the added ability to Lock and Unlock items from the Context Menu in Windows.

Changes in Folder Lock 7.0.6 (January, 13th 2012)
 • Maintenance update featuring better interface to set Master Password. This update also fixes user reported issues, small functional bugs and minor compatibility issues.

Changes in Folder Lock 7.1.0 (June, 10th 2012)
 • Major Update! This is the most awaited and bug fixed version of Folder Lock ever. With added features like better overall system and application performance, double click in Lock Files to run files, master password requirement to access all features by default, multi-login and syncing in Secure Backup, default uninstall password, drag and drop in all features, better integration between Encrypt Files and Secure Backup, easier to use Make Wallet and Protect USB/CD features, GUI enhancements and many other tweaks and fixes.

Size: 8.82 MB.
 Download Folder Lock 7.1.0 Trial
 Serials
Code:
F7-20110917-9-172951
526EFEF086E09600449E667EA2DAE8E2E6D642BC
F7-20110917-9-172951
526EFEF086E09600449E667EA2DAE8E2E6D642BC
F7-20111213-6-543888
6EE2265AE6B0A0A2861E6AB834D82450F61C1C58
F7-20111213-1-936855
6AEC4854BC166A703CDEBA704CFAE2B26AD05020
F7-20111213-5-734889
62BA3A005E14D6D4763C98A2900298C4DE78D0B8
F7-20111213-4-628281
6ED6940E28466E926C18B6D80414AE1474A2349E
F7-20111213-8-449981
369CF83084A0003E9ADA2A728842F0D4F452DEF0
F7-20111213-2-529435
5CE8E4F6E2A0FCCEE8D2CA0CC6002A3A54D0D26A
Serial trên, mỗi dòng điền vào mỗi ô tương ứng.
Khóa file C:\Windows\System32\WinFLTray.exe (Win 64 bit:C:\Windows\SysWOW64\WinFLTray.exe) bằng tường lửa.
http://giasutre.edu.vn/forum/f146/folder-lock-7-0-6-key-phan-mem-bao-mat-du-lieu-cua-ban-1058/
Folder Lock 7.0.3 :

http://topit.vn/download/folder-lock-703-phan-mem-bao-mat-du-lieu.fdwF.html

Folder Lock 7.1.0 bảo vệ an toàn các thư mục và tập tin quan trọng của bạnFolder Lock 7.0.6 :

Tổng hợp games java dành cho điện thoại cảm ứng màn hình 240 x 320 px (Phần 1)


Dưới đây là những games java dành cho điện thoại màn hình cảm ứng độ phân giải 240x320 px. Các bạn tải về, copy vô điện thoại để chơi nhé. Những games này mình đã test trên điện thoại Mobiistar T700 và Samsung E2652 Champ Duos, chơi rất tốt, cảm ứng toàn màn hình.

Bạn kích chuột vào tên games để đi tới link download games nhé. 

Danh sách games:
Tạm thời là bây nhiu games đó đã, đợi mình sưu tầm thêm nữa mình sẽ post sau. Chúc các bạn chơi games vui vẻ!

Lý giải sự "đáng ghét" của con gái


Sẽ có đôi lúc con trai thấy con gái vô cùng nóng tính, cụ non và khó chịu.

Trong vài khoảnh khắc, con gái trông vô cùng “đáng ghét” (theo nghĩa đen). Nhưng ít chàng trai nào chịu tìm hiểu tại sao nàng lại đáng ghét như vậy. Thực ra, nàng muốn nhắn gửi rất nhiều điều.

Khi giận nhau chẳng thèm nói một lời

Điều con trai thấy: Khi con gái giận, sự im lặng của nàng khiến con trai muốn “bốc hỏa”: nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, gặp nhau luôn lặng im dù con trai nói huyên thuyên. Trước mọi lời trêu chọc, nói giỡn, lớn tiếng, quát mắng hay nhẹ nhàng, con gái luôn dùng tuyệt chiêu im lặng, nhưng im lặng thì không thể giải quyết được vấn đề. Con trai tức điên lên: “Thà cãi nhau còn thấy dễ chịu hơn thế này đấy!”

Ý con gái là: Nàng muốn cho bạn biết, sự giận dỗi của nàng đã lên đến cực đại và nàng chẳng thèm đôi co với bạn. Bây giờ bạn có nói gì với nàng cũng vô ích. Bởi vì điều nàng muốn duy nhất lúc này là bạn xuống nước xin lỗi, sau đó âm thầm lặng lẽ rút lui, chờ cho đến khi nàng nguôi giận và chủ động trở lại. Con gái thường rất hiếm khi giận ai “nặng” đến vậy. Nếu bạn là “nạn nhân”, hãy nên tự hào, vì bạn phải có tầm quan trọng lắm thì con gái mới phải để tâm như vậy.

Hay “sai vặt”

Điều con trai thấy: Nàng luôn bắt mình làm giùm nàng mọi thứ. Khi thì lau bảng giùm, mua đồ ăn giùm, mang tập đi trả giùm, chở đi học, giảng bài giúp… Đôi lúc con trai sẽ phát cáu: “Tại sao lại bất công đến thế, biết bao nhiêu đứa khác cũng có khả năng làm giùm, thậm chí chính nàng cũng có thể tự làm. Tại sao luôn lại là mình?”

Ý con gái là: Nàng muốn thử lòng để xem chàng trai ấy thành tâm với nàng đến đâu, và có cách ứng phó thế nào. Nếu điều gì bạn cũng làm cho nàng, nàng sẽ không trân trọng. Nhưng nếu bạn từ chối giúp nàng quá nhiều, nàng sẽ cho là bạn thiếu ga-lăng. Dù gì đi nữa, nàng cũng hơi mến bạn nên mới “hành hạ” bạn thế đó. Con gái vốn rất mâu thuẫn và phức tạp mà.

Nóng tính và mâu thuẫn

Điều con trai thấy: Con gái lúc nào cũng cau có khó chịu, dù chỉ là những tình huống nhỏ nhất. Trễ hẹn mới 5 phút, giận. Đang chơi game chưa kịp chủ động chat khi nàng online, giận. Nàng hay nói bóng gió: “Tại sao anh không chịu ngọt ngào”, “Anh chẳng ga-lăng tí nào”, “Khi trò chuyện nên bàn về những vấn đề xã hội thay vì suốt ngày ậm ừ khi em nói chuyện”… Ấy vậy mà khi bạn đáp ứng điều nàng muốn, nàng lại khó chịu và bảo: “Thôi, đừng thay đổi, cứ như cũ nhé!”


Ý con gái là: Tại sao các chàng không bao giờ tự thay đổi chính mình mà luôn muốn con gái phải góp ý thẳng thừng? Những thói quen và sở thích của bạn không hợp ý với nàng. Nhưng con gái là chúa tế nhị và không thích phê phán thẳng. Do vậy, thay vì nói ra, nàng lại giữ trong người và điều đó làm nàng vô cùng khó chịu. Các chàng có thể không hiểu được con gái, nhưng thay vì “thêm dầu vào lửa”, hãy nhường nàng một chút và kiên nhẫn, khéo léo hỏi han để biết được nàng cần gì.

Luôn “ngọt ngào” với bạn khác giới

Điều con trai thấy: Khi nói chuyện với mình, lúc nào cũng hờ hững, lạnh lùng. Vậy mà với những tên con trai khác, nàng luôn cười nói, tỏ ra dễ thương, nhiệt tình, thậm chí cư xử ngọt ngào và nữ tính quá mức cần thiết. Điều đó làm chàng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Ý con gái là: Chỉ khi nào nàng giận ai đó, nàng mới cố tình ra vẻ ngọt ngào để “chọc tức” ai đó thôi. Con gái nếu thích một ai thật sự, chẳng khi nào nàng nhiệt tình quá mức như thế cả. Hơn nữa, việc tỏ ra dễ thương với những anh chàng khác cũng là cách nàng “che đậy” sự thật, vì con gái không ai muốn mình bị “mất hình tượng” cả. Chỉ có bạn mới biết được những thói quen xấu lẫn tốt của nàng, điều đó không phải “rất đáng tự hào” sao? Bạn đã hơn những chàng trai khác rồi đấy!

o0o

Con gái trở nên “đáng ghét” với bạn cũng chỉ nhằm mục đích để bạn hiểu hơn về nàng. Nhưng hình như những tên con trai đều không hiểu được những “thông điệp” mà nàng muốn thể hiện. Nàng phức tạp thế đấy, nhưng khi cần, nàng sẵn sàng cho bạn thấy được những đức tính tốt đẹp. Lúc đó bạn sẽ thấy nàng vô cùng đáng yêu chứ không đáng ghét như bạn nghĩ đâu.